menu

Kwaliteit en klachtenprocedure

Wereld Gezondheids Organisatie
en de wet

De Nederlandse Beroepsvereniging van Lactatiekundigen (NVL) de WHO en de wet stellen eisen aan de kwaliteit van handelingen van lactatiekundigen. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

WHO-code

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Ik houd/mijn bedrijf houdt zich aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.

Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

De WHO code is in het Nederlands te lezen.

Evaluatieformulier

Als je wilt, kun je hier een evaluatie formulier downloaden, invullen en terug sturen per mail: Evaluatieformulier NVL Basis Kwaliteits Eisen.

Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de NVL, die haar eigen klachtenprocedure kent. Meer hierover lees je hier. Daarnaast ben ik aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Download de Flyer spelregels Klachtenportaal Zorg (pdf).

Privacy en AVG

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.(verantwoordingsplicht)

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Privacy Statement Nienke Lactiekundige

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Nienke Lactatiekundige zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden Nienke Lactatiekundige